Under 12 Girls' Sabre
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Monday 4 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GRAY Oriel Wales   V 2 2 V 2/4 0 14
ZAKY Morgan South West 3   4 V V 2/4 4 17
BAIRD Helena Eastern V V   2 2 2/4 -2 14
SAUNDERS Nicole North West V 1 V   V 3/4 6 16
METCALFE Bethan Southern 1 2 V 1   1/4 -8 9

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BELCHER Bridget North West   V 4 1 0 V 2/5 -4 15
ELLIS-WHITWORTH Faye North West 3   V V 0 V 3/5 2 18
TOMLINSON Isabella West Midlands V 1   4 0 V 2/5 -4 15
KAYE Guinevere South West V 4 V   1 V 3/5 3 20
JENKINS Gracie Wales V V V V   V 5/5 23 25
WILSON Hannah East Midlands 1 1 0 2 1   0/5 -20 5

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
LIU Zara North West   V 4 V V V 4/5 8 24
BRIERLEY Elle North West 4   3 V 3 V 2/5 0 20
KAROUZIS Gabriella Eastern V V   V 4 2 3/5 4 21
SFIRAIALA Ecaterina South West 3 2 0   V 3 1/5 -11 13
ABRAM-MOORE Bea South West 0 V V 4   V 3/5 -2 19
BAYRAMOVA Varvara East Midlands 4 3 V V 4   2/5 1 21

 
Document Engarde - 04/05/2015 13:06:52